Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Activatio.com Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Tadeusza Kościuszki 27/19, 85-079 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział VI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000941972, NIP 9671451935, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wynosi 5450,00 złotych, reprezentowaną przez Mateusza Cieślaka - prezesa zarządu.Administrator gwarantuje realizację uprawnień Użytkowników wynikających z RODO, tj.:– prawo dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących ich przetwarzania,– prawo do sprostowania oraz usunięcia danych Użytkowników – jeżeli dane Użytkownika są niepoprawne lub niekompletne albo Użytkownik wycofa swoją zgodę na ich przetwarzanie,– prawo ograniczenia przetwarzania danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu dane nie zostaną usunięte, a jedynie ich przetwarzanie zostanie ograniczone,– prawo do  przenoszenia danych osobowych, czyli  do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,– niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,– prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika,– prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Administrator z należytą starannością dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Jednakże dla wygody Użytkowników Administrator korzysta z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają Użytkownikom wygodę korzystania z Witryny, a Administratorowi właściwą obsługę Użytkownika. W związku z tym niektóre dane osobowe Użytkowników udostępniane są podmiotom płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, usługi audytowe i konsultingowe, promocje marketingowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć, przestępstw oraz kontrolą skarbową.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla zawarcia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług elektronicznych. Dane osobowe Użytkowników Administrator otrzymuje od Użytkowników podczas rejestracji konta, w związku z korzystaniem przez Użytkownika z newslettera oraz formularza kontaktowego, jak również w związku z korzystaniem z pozostałych funkcjonalności Witryny.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy, w tym do:– zakładania i zarządzania kontem oraz zawierania transakcji;– dokonywania wysyłki zamówionych produktów– obsługi reklamacji oraz zwrotów;– obsługi zapytań i zgłoszeń kierowanych do Administratora (np. przez formularz kontaktowy);– zarządzanie bezpieczeństwem transakcji,– zapewnienie najlepszej obsługi Użytkownika.Dane osobowe są również przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:monitorowanie aktywności Użytkownika na stronie internetowej,marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Użytkownika,zapewnienie usług płatniczych,windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości,zapewnienie bezpieczeństwa dokonywania transakcji, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw,prowadzenie analiz statystycznych,przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa),organizacja konkursów, akcji promocyjnych, budowanie programów lojalnościowych i partnerskich.Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora.Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika w celu:wysłania informacji handlowych,wysyłanie do Użytkownika informacji w postaci newslettera.Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została wyrażona. Dane Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody.Administrator wymaga podania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy oraz:– prowadzenia konta Użytkownika,– bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem,– realizacji usługi „Newsletter”.– informowania Użytkownika o przebiegu realizacji zamówienia,– informowania Użytkownika o wysyłce zamówienia,– informowania Użytkownika o przebiegu postępowania reklamacyjnego, obsługi zwrotu,– informowania Użytkownika o produktach, które mogą Go zainteresować.W tym celu Administrator zbiera i przetwarza następujące dane Użytkowników:a) imię i nazwisko,b) adres zamieszkania,c) adres do doręczeń,d) numer identyfikacji podatkowej (NIP) – wyłącznie dla potrzeb i w sytuacji wystawiania faktury,e) adres poczty elektronicznej (e-mail),f) numer telefonu.W sytuacji wzięcia przez Użytkownika uczestnictwa w akcjach promocyjnych i konkursach Administrator może potrzebować również dodatkowych danych wymaganych ze względu na przepisy podatkowe.Dane osobowe Użytkownika mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkownika. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Użytkowniku, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.Dane osobowe Użytkowników przechowywane są nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowywane są:1) Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:– dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,– zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom,– statystycznych i archiwizacyjnych.2) Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.3) Działania około sprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji czy konkursów.4) Działalność operacyjna  – do czasu przedawnienia obowiązków Administratora nałożonych przez RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych.Administrator przetwarza dane osobowe odwiedzających profil prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o aktywności, promowaniu serwisu, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes, polegający na promowaniu własnej marki.We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowną wiadomość na adres siedziby Administratora lub adres poczty elektronicznej office@activatio.comPolityka „Cookies” ACTIVATIO.COM wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Witryny przez Użytkownika. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika za pomocą którego łączy się z Witryną. ACTIVATIO.COM wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.Pliki Cookies pozwalają ACTIVATIO.COM na dostosowanie i optymalizację Witryny dla potrzeb Użytkowników, tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa Witryny. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu strony internetowej.Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z Witryny lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Użytkownika.Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Witryny.Technologię Cookies w sposób opisany w punktach 1-4 wykorzystują również podmioty trzecie zarówno współpracujące jak i nie współpracujące z ACTIVATIO.COM, które oferują reklamy jak najlepiej dopasowane do preferencji Użytkownika.